NSFLOS

Forebygging og behandling av utilsiktet peroperativ hypotermi hos operasjonspasienten – Loe & Mo

Masteroppgave av Seija Loe og Bjørn Mo (2010).

Last ned og les oppgaven gjennom Høgskolen i Gjøvik

SAMMENDRAG
Forebygging og behandling av utilsiktet peroperativ hypotermi – en kvalitativ studie av anestesi- og operasjonssykepleieres erfaringer


 

Utilsiktet hypotermi er et vanlig problem hos operasjonspasienter. Forskning viser at selv en mild hypotermi kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Studiens hensikt er å beskrive anestesi- og operasjonssykepleiernes erfaringer med hva de gjør for å forebygge og behandle utilsiktet peroperativ hypotermi hos operasjonspasienten, og hvordan de erfarer samarbeidet knyttet til dette.

En kvalitativ deskriptiv metode er benyttet. Utvalget består av åtte anestesisykepleiere og åtte operasjonssykepleiere i fire sykehus. Datainnsamlingen ble gjennomført ved hjelp av semistrukturerte fokusgruppeintervjuer. Fokusgruppene besto av to anestesi- og to operasjonssykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.

Det framkom et tema: forebygging og behandling av hypotermi – et samspill mellom kliniske vurderinger, pasientens tilstand og organisatoriske rammebetingelser. Temaet bygger på fire kategorier: registrering og måling av pasientens temperatur gjøres ikke rutinemessig; tiltak mot hypotermi er basert på kunnskap, klinisk vurdering og rutiner; oppfølging av pasientens temperatur – en felles oppgave for anestesi- og operasjonssykepleiere; og organisering og tilgang på ressurser er viktige rammebetingelser.

Resultatene i denne studien antyder at måling av temperatur og tiltak mot hypotermi ikke alltid gjøres systematisk. Retningslinjer bør utarbeides.

Nøkkelord: utilsiktet hypotermi, perioperativ sykepleie, samarbeid