NSFLOS arbeider for

Våre innsatsområder er definert i vårt strategidokument, som revideres på våre generalforsamlinger. Se også vår protokoll fra generalforsamling 2014.

I 2014-2015 har våre innsatsområder vært:

 • Utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i en helsetjeneste som er organisert, bemannet og finansiert med utgangspunkt i pasientenes behov for helsehjelp
 • Operasjonssykepleiernes kompetanse tas i bruk for å nå målene i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015
 • Deltar i helsedepartementets arbeidsgrupper i arbeidet med oppgavedeling

 

 • En kompetent og tydelig operasjonssykepleietjeneste med fokus på kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet, og som synliggjør og videreutvikler vår profesjonelle identitet.
 • Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling.
 • NSFLOS deltar på alle arenaer og nivå der helse- og omsorgstjenesten utformes og besluttes

 

 • Arbeider mot en klinisk master innen operasjonssykepleie, som sammen med fagutvikling og forskning skal gi operasjonssykepleiere kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god pasientbehandling, og synliggjør operasjonssykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten.
 • NSF arbeider for utvikling og styrking av forskning som bidrar til kunnskapsbaserte sykepleiertjenester

 

 • NSFLOS arbeider for å fremme operasjonssykepleiernes interesser og for å anerkjenne og verdsette deres kompetanse med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår innen NSF-systemet.
 • NSFLOS arbeider for å sikre et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, som skal bidra til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser

 

 • NSFLOS er et selvfølgelig førstevalg for operasjonssykepleiere og studenter i operasjonssykepleie
 • NSFLOS skal ha klare mål og strategier som er kjent for alle medlemmene
 • Øke bevisstheten om verdien av medlemskap i NSF for å øke organisasjonsgraden og bygge merkevare