Fagseminar på Klækken


 

 
Siste oppdateringer!

  Æresmedlem | 2024

  Æresmedlem Operasjonssykepleierne NSF skal nomineres 2024. 

  Forslag til kandidat(er) sendes faggruppens styre med skriftlig begrunnelse. Forslaget skal signeres av to lokalgruppeledere innen 1. juni samme år som Generalforsamlingen avholdes.

  Æresmedlem inviteres hvert år til Operasjonssykepleierne NSF sine seminardager/ Generalforsamling. Alle utgifter dekkes av Operasjonssykepleierne NSF.

  Retningslinjer for æresmedlem Operasjonssykepleierne NSF (pdf.)


  Følgende kriterier legges til grunn for å bli vurdert som æresmedlem i Operasjonssykepleierne NSF:

  • Medlemskap i Operasjonssykepleierne NSF i minst 15 år
  • Aktiv som medlem i Operasjonssykepleierne NSF lokalt (medlemsmøter, arrangering av kurs/seminar for lokalgruppen, verv i styret i lokalgruppen, m.m)
  • Verv i styret Operasjonssykepleierne NSF sentralt og/eller nasjonalt
  • Andre verv i Operasjonssykepleierne NSF (nominasjonskomite/ kontrollutvalg, m.m)

  Har synliggjort seg ved å:

  • være bidragsyter til å gjøre Operasjonssykepleierne NSF til en sterk og slagkraftig organisasjon
  • fokus på å synliggjøre at den akutt kritisk syke pasienten har krav på operasjonssykepleiernes spesielle kompetanse
  • være en pådriver til høy faglig kvalitet innen operasjonssykepleiefaget slik at kvaliteten på våre operasjonssykepleiere til enhver tid
  • tilfredsstiller de krav til kompetanse som helsevesenet/samfunnet krever
  • bidra til synliggjøring og markedsføring av fagområdet gjennom ulike tiltak: åpen dag, informasjon og aktiv undervisning av sykepleiestudenter, sykepleiekollegaer og andre interesserte, m.m.
  • stimulere til forskning og fagutvikling innen fagområdet på høgskole og universitetsnivå
  Bilde av Piron Quillaume hentet fra Unsplash.com
  Les mer

  Stipend | 2024

  Det utlyses i år også ut stipend.
  Tildelingen skjer i tilknytning til Operasjonssykepleierne NSF seminardager, som i 2024 er i Trondheim.

  Informasjon om stipendene, hensikt og vilkår samt søknadsskjema (pdf.)


  Operasjonssykepleierne NSF - utdanningsstipend

  Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.
  Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

   

  Operasjonssykepleierne NSF - reise- og studiestipend

  Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

   

  Operasjonssykepleierne NSF – FoU stipend

  Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  Søknaden sendes styret i Operasjonssykepleierne NSF som foretar den endelige utvelgelsen. Søknadsskjema tidligere i saken.
  Søknadsfrist er 05. juni 2024

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Operasjonssykepleierne NSF sitt styre ved faggruppeleder Petrin Hege Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no

  bilde fra National cancer institute hentet fra Unsplash.com
  Les mer

  Nominasjon av Ildsjel 2024

  Styret i Operasjonssykepleierne NSF og lokalgruppeledere vil gjerne hedre ildsjeler som har stått på for faget, og arbeidet mye for vår sak.
  Lokalgruppestyrene og styret i Operasjonssykepleierne NSF kan nominere kandidater til årets ildsjel med skriftlig begrunnelse innen 1. juni hvert år. Ildsjeler vil hedres under seminardagene samme år.

  Retningslinjene for "ildsjel" (pdf.)


  Retningslinjer for «Ildsjel»

  Følgende kriterier legges til grunn for å bli hedres som ILDSJEL

  • Medlemskap i Operasjonssykepleierne NSF i minst 10 år
  • Aktiv som medlem i Operasjonssykepleierne NSF lokalt (f.eks. medlemsmøter, arrangering av kurs/seminar for lokalgruppen, tillitsverv i lokalgruppen, deltatt i prosjektgruppe, samarbeidsutvalg m.m.)
  • Fremmet Operasjonssykepleiefaget og Operasjonssykepleierne NSF sine interesser lokalt, sentralt eller internasjonalt

  Har synliggjort seg ved å:

  • være en pådriver for utvikling og faglig fokus innen operasjonssykepleierfaget
  • vise stort engasjement for egen arbeidsplass
  • bidra til synliggjøring og markedsføring av fagområdet gjennom ulike tiltak (åpen dag, undervisning av kolleger eller studenter, markering av operasjonssykepleierdagen m.m.)

  Styret Operasjonssykepleierne NSF
  Januar 2023, revidert mars 2024

  Bilde av Paul Bulai hentet fra Unsplash.com
  Les mer

  Årets nettverkssamlinger

  Nå er nettverkssamlingene for våren 2024 med program og påmelding publisert.

  Alle samlingene foregår på NSF-huset i Tollbugt. 22

  Lokalgruppeledersamling Operasjonssykepleierne NSF
  Dato: 18. og 19 april 2024
  Program og detaljer for lokalgruppeledersamling 18.-19. april (nsf.no)
  Påmelding til: solfrid.sund.strand@nsfverv.no
  Frist for påmelding: 5. april

  Nettverksmøte for lærere
  Dato: 19. april 2024
  Program og detaljer for lærernettverksmøte 19. april (nsf.no)
  Påmelding til: astridw@hiof.no
  Frist for påmelding: 10. april

  Nettverksmøte fag og ledere
  Dato: 19. april 2024 
  Program og detaljer for nettverksmøte fag og ledere (nsf.no)
  Påmelding til: SSKR@ahus.no
  Frist for påmelding: 10. april

  Les mer

  Operasjonssykepleiere etter covid | læringspunkter til neste krise

  Saken ble først publisert i Sykepleien.

  13 operasjonssykepleiere ble intervjuet om pandemien. Særlig én gruppe bør lytte til hva de sier, mener forskere.

  Operasjonssykepleierne og forskerne Stein Ove Danielsen og Magnhild Vikan har intervjuet 13 operasjonssykepleiere fra fire sykehus i Helse Sør-Øst om erfaringer fra pandemien. Intervjuene ble gjennomført i mai og juni 2021, kort tid etter at den andre bølgen med covid-19-pasienter var innlagt i norske sykehus.

  Danielsen og Vikan har skrevet en forskningsartikkel om funnene sine.
  Et sammendrag av artikkelen er publisert på Sykepleien; Operasjonssykepleieres erfaringer med omdisponering og oppgavedeling under covid-19-pandemien (sykepleien.no).

  Tre punkter å lære av
  Nå er det viktig at sykehusene lærer av erfaringene fra koronapandemien og utarbeider beredskapsplaner som kan bidra til en bedre håndtering av den neste store hendelsen, mener Danielsen og Vikan, og peker på tre læringspunkter:

  • Ledere med personalansvar må gjennomføre en nøyaktig kartleggings av ansattes kompetanse, tidligere arbeidserfaring og eventuelle særskilte behov før en krise inntreffer igjen.
  • Systemer for god informasjonsflyt til alle involverte må være utviklet og gjerne testet og forbedret i en kontinuerlig prosess for å ha tilstrekkelig beredskap.
  • Ved omdisponering må den enkelte operasjonssykepleieren oppleve mer støtte på individnivå, spesielt med tanke på arbeidsbelastning som utfordrer den psykologiske tryggheten i et nytt og ukjent arbeidsmiljø.

  Lese hele artikkelen i Sykepleien Sykepleien Operasjonssykepleiere etter covid: Dette er læringspunkter til neste krise (sykepleien.no)

  Les mer