Operasjonssykepleierne NSF

Et helsefremmende arbeidsmiljø i operasjonsavdelingen – Sandersen

Et helsefremmende arbeidsmiljø i operasjonsavdelingen –fra operasjonssykepleiernes perspektiv.: En kvalitativ studie.

Masteroppgave av Vivi-Ann Sandersen

Last ned og les gjennom Nordpub


ABSTRACT

Hensikt: Hensikten med studien var å få en dypere forståelse av hva operasjonssykepleierne opplever som positivt, og dermed helsefremmende, i arbeidsmiljøet i operasjonsavdelingen, og som bidrar til at de fortsetter å utøve sin profesjon.

Metode: En modifisert Grounded theory har blitt benyttet som analysemetode av ti åpne intervjuerResultat: I analysen fremkom kjernekategorien: Samarbeider utfyllende og inkluderende med fokus på pasienten,tre vilkårskategorier: Blir sett og hørt som medarbeider, Har kontinuerlig faglig oppdatering,Har forutsigbarhet i arbeidetog tre konsekvenskategorier: Fyller arbeidstiden og rekker det meste, Opplever at arbeidet er meningsfullt og Opplever samhold og fellesskap med kollegene.Kjernekategorien belyser et samarbeid i operasjonsteamet basert på støtte, gjensidig respekt, tillit, klar kommunikasjon og koordinering samt et tydelig pasientfokus. Vilkår for et slikt samarbeid er mulighet for medvirkning, fokus på operasjonssykepleiefaget og forutsigbarhet gjennom god planlegging og koordinering. Konsekvensene av et godt samarbeid er økt jobbtilfredshet med effektivitet i arbeidet, opplevelse av å gjøre noe av betydning for andre og samhørighet med kolleger.

Konklusjon: Et positivt interprofesjonelt samarbeid slik operasjonssykepleierne opplever det, kan bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø med positiv effekt på jobbtilfredshet ved god kontroll over kravene i arbeidet, noe som gir økt pasientsikkerhet. Vilkårene for et godt samarbeid som har fremkommet i studien, kan iverksettes i praksis umiddelbart. Det er imidlertid behov for mer forskning på området når det gjelder alle profesjonene i det interprofesjonelle teamet.