Operasjonssykepleierne NSF

Fordypningsoppgave: Operasjonsstua – et møtepunkt

Hvordan kan operasjonssykepleier bidra til pasientsikkerhet ved bruk av debriefing i det kirurgiske teamet?

Fordypningsoppgave i operasjonssykepleie av Charlotte Gjerløw Stjernstrøm og Marianne Hauan Lamo (2018)


Last ned og les hele oppgaven! (.pdf)


Sammendrag

Tittel: Operasjonsstua- et møtepunkt

Nøkkelord: Debriefing, pasientsikkerhet, operasjonssykepleie, teamarbeid, kommunikasjon, uønskede hendelser, hierarki, respekt, trygg kirurgi.

Bakgrunn: Det etterspørres et møtepunkt for det kirurgiske teamet, for å evaluere teamarbeid og for å gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre på arbeidet som er gjort. Den kirurgiske pasienten er prisgitt operasjonsteamets evne til godt teamarbeid der det stilles høye krav til samarbeid og kommunikasjon for å forebygge uønskede
hendelser. England og Wales benytter en utvidet utgave av «Trygg kirurgi» som består av briefing og debriefing.

Problemstilling: Hvordan kan operasjonssykepleier bidra til pasientsikkerhet ved bruk av debriefing i det kirurgiske teamet?

Hensikt: Oppgaven vil gi kunnskap om debriefing. Den vil synliggjøre debriefingens innvirkning på pasientsikkerhet, og bidra til å styrke teamarbeid og likestilling.

Metode: Metoden som er brukt er systematisk litteraturstudie. Det ble utført søk etter relevant litteratur i databasene Cinahl, Proquest, Pubmed og Oria.

Resultat: Det vises til bekymringsfulle holdninger vedrørende sikkerhetskultur i det kirurgiske teamet. Man finner ulike holdninger til teamarbeid, kommunikasjon og sikkerhetskultur. Hierarki og ulik forståelse av samarbeid trekkes frem som bakgrunn for
diskrepansen. Debriefing kan bidra til læring, forebygging av uønskede hendelser, og bedre samarbeid i det kirurgiske teamet. Operasjonssykepleiere opplever bedre samarbeidet etter implementering. Det kreves et delaktig lederskap for Implementering av debriefing slik at læringsmål kan følges opp.

Konklusjon: Debriefing har en positiv effekt på teamarbeid, kommunikasjon og sikkerhetskultur som relateres til pasientsikkerhet. En formell debriefing etter hver operasjon kan være utfordrende å gjennomføre både relatert til tidspunkt, personalets entusiasme og innvolvering av ledelse. Operasjonssykepleier kan bidra til pasientsikkerhet ved økt rolleforståelse og utjevning av hierarki, der det blant annet
benyttes fornavn, fremfor etternavn og funksjon innad i teamet. Operasjonssykepleier kan benytte «Trygg kirurgi» som et møtepunkt for å gjøre det kirurgiske teamet bevisst
debriefingens fordeler.