Operasjonssykepleierne NSF

Hvordan kan smertekartleggingsverktøy bidra til å avdekke symptomer på perifere nerveskader etter leiring på operasjonsbordet i lithotomileie?

Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap av Irene Olsen (2015)

Last ned og les gjennom NSFLOS.no!


Sammendrag

Bakgrunn og hensikt: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utgav en rapport i 2011 om leiringsskader. Perifere nerveskader hadde oppstått som følge av trykk pga manglende avlastning, eller feilstilling på operasjonsbordet. NPE antar at det er en underrapportering av pasientskader. I studier som er gjennomført for å avdekke forekomst av perifere nerveskader, er det også påpekt at det er en fare for at skader oversees. Det påpekes i en oversiktsartikkel at det ikke finnes noen standarder for identifisering og dokumentering av perifere nerveskader i sykehus i USA. Formålet med oppgaven ble derved å finne ut om smertekartleggingsverktøy kunne egne seg til å avdekke symptomer på perifer nerveskade, etter leiet på operasjonsbordet.

Teoretisk referanseramme: Den teoretiske forankring knytter seg til sykepleie og smerte. Kari Martinsens sykepleieteori om omsorg, fagkunnskap og respekt anvendes. McCaffereys forståelse av smerte knyttes til sykepleieobservasjon. Det redegjøres for smerte som symptom, og smertefysiologi spesielt neuropatisk smerte.

Metode: Det ble gjort en longitudinell undersøkelse med kvantitativ tilnærming ved bruk av spørsmål og smertekartleggingsverktøy. Det ble stilt spørsmål om pasienten hadde smerter og/eller parestesier utenom operasjonssåret. Smertekartleggingsverktøyene som ble anvendt sammen: NRS-smerteskala 1-10, utdrag av ”Norsk spørreskjema for smertemåling” og kroppskart. Det ble gjennomført en pilotstudie i klinikken rettet mot pasienter som fikk utført kirurgiske inngrep i lithotomileie (bena i benholdere), og trendelenburg (operasjonsbord tippet med hodeenden ned). Data ble samlet inn to ganger: på postoperativ avdeling operasjonsdagen (T1), og på sengepost (T2), dagen etter eller senest før hjemreise.

Resultater: I materialet (N=29) hadde 15 pasienter smerter og/eller parestesier/ubehag utenom operasjonssåret. Til tross for at dette var en liten studie, ble det avdekket at pasienter hadde forbigående symptomer som kan ha vært forårsaket av trykk/strekk på perifere nerver.

Konklusjon: De tre smertekartleggingsverktøyene egnet seg til å avdekke smerter/parestesier utenom operasjonssåret. Det kan i denne studien se ut til at utdrag av ”Norsk spørreskjema for smertemåling” egnet seg best til å avdekke symptomer på perifer nerveskade.