NSFLOS deler årlig ut flere stipend til sine medlemmer. Les kriteriene for tildeling av stipend og søk nå!

Søknadsfrist: 12. september 2021


Last ned kriterier for tildeling av stipend!

Last ned søknadsskjema!


STIPEND 2021
(revidert i 2021-17.06)


NSFLOS – reise- og studiestipend

Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


NSFLOS – stipend tildeles foredragsholdere ved EORNA kongressen 2022 i Stavanger

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å bidra som foredragsholdere når vi denne gangen er så heldig at kongressen finner sted i Norge. EORNA forventer at vertslandet deltar med ulike prosjekt, slik at programmet synliggjør og reflekterer operasjonssykepleiefaget i Norge.

Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes for å dekke de faktiske utgifter i forbindelse med deltakelse som foredragsholder ved EORNA kongressen 2022 i Stavanger.

Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 6 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

 • kurs/seminarer relevant for fagområdet
 • hospitering og internasjonalt arbeid
 • kunnskapsbasert praksis
 • dele operasjonssykepleiefaget i Norge med Europa
 • fagutvikling
 • vitenskapelig forskning

Utlysning:

Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og fagportalen https://nsflos.no/ 

Særskilt søknadsskjema finnes på web-siden og må benyttes.

Søknadsfrist er 12. september 2021


Generelle vilkår for tildeling av stipend:

 • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år (gjelder reise-og studiestipendet) og være à jour med medlemskontingenten.
 • Søkere som er foredragsholdere til EORNA kongressen må være medlemmer i NSFLOS og á jour med medlemskontingenten.
 • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie.
 • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert.
 • Stipend utbetales på bakgrunn NSFLOS utleggskjema vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler.
 • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
 • Stipendet må benyttes etter tildeling, og senest innen året etter.
 • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år.
 • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 4 år.
 • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål.

Reisestipend:

 • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
 • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på max 1000 ord til styret/stipendutlyser og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av utleggsskjema.
 • Rapporten publiseres på vår nettside www.nsflos.no

 

Tildeling:

Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.
Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.
Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder:

Aina Hauge
aina.hauge@sus.no