SEMINARDAGER 2022 NETTVERKSSAMLING 7. SEPTEMBER

Program

15.00-15.10 Velkommen v/leder NSFLOS Petrin Eide
15.10-16.00 Helsepersonell kommisjonen, ved kommisjonsmedlem Torbjørn Solberg NSF

Regjeringen har satt ned en kommisjon som skal se på fremtidens helsepersonell, arbeidsfordeling, oppgavedeling, arbeidstid ol.  Torbjørn Solberg orienterer om kommisjonens arbeid og diskusjoner.

16.00-17.00 Ansvars og funksjons beskrivelse for operasjonssykepleiere.

Arbeidet med spesialistgodkjenning, Rethos 3 og helsepersonell kommisjonen er i gang. Noe som fordrer at ansvars og funksjonsbeskrivelsen for operasjonssykepleiere må tydeliggjøres og rettes mot fremtiden.

Hvordan lage et dokument som vi kan benytte i alle sammenhenger?

Les mer om seminardagene her!

Velkommen!

Styret i NSFLOS


Referat fra Nettverkssamling 07.09.22 i Fredrikstad

Faggruppeleder Petrin ønsker velkommen til nettverksmøtet, denne gangen felles med lærer-, fagutvikling- og ledernettverk samt lokalgruppeledere. Vi var omtrent 40 fysiske deltagere og 15 deltagere digitalt (noen var sammen digitalt). Orientering fra faggruppeleder:

 • Seminardagene i Fredrikstad
 • NORNA 6-9 september 2023 i Bergen
 • Jobbes med å oppdatere funksjons- og ansvarsbeskrivelse. Nedsatt en gruppe sammensatt av ressurspersoner fra ulike regioner. Foreløpig utkast skal på høring i nettverk og lokalgrupper
 • Spesialistgodkjenning
 • Videreutdanning i robotkirurgi i samarbeid med OsloMet. Sislie Skråmm har tatt initiativet og jobbet med dette
 • Faggruppenes posisjon i NSF
  • Ledelsen i NSF er opptatt av at faggruppene er viktige
 • Sammenslåing av fylker, prosessen er påbegynt i Trøndelag, Agder, Rogaland, Vestland. De fylkene der det er usikkert hvordan fylkesstrukturen blir skal avvente.

 

Torbjørn Solberg forbundsstyremedlem NSF Bodø

Helsepersonellkommisjonen

 • Oppdrag fra regjeringen, rapport skal være ferdig februar 2023
 • Viktig innsatsområder:
  • Bærekraftig, økonomisk og inkludere hele landet
 • Torbjørn deltar i kommisjonen på vegne av NSF. Legetung, men 5 er sykepleiere
 • Kontakt med leder i NSF, sentral fagforum
 • Vil presentere ulike modeller
 • Tre ministre har aksjer i dette, bla Kjerkhol
 • Bli enig om nåsituasjonen, diskusjoner om hva som skjer fremover
  • Oppgavedeling, hvor og av hvem
  • Diskusjon om lokalisasjon, beredskap, avstander
 • Møte i oktober hvor NSFLOS gjerne må delta
 • Møte i november og desember for å spisse forslagene
 • Håndtere en sykepleiemangel som er voksende
 • Dere kan lese mer på Helsepersonellkommisjonens side på regjeringens sider
 • Har dere konkrete innspill, så send en e-post

 

Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for operasjonssykepleier

Petrin presenterer et utgangspunkt for diskusjon. Dokumentet skal kunne forstås av den enkelte operasjonssykepleier, men vil bli lest av politikere og andre grupper for å vite hvilken kompetanse operasjonssykepleierne har. Derfor må vi være bevisst på hva som beskrives i dokumentet. Operasjonssykepleierne leder det pasientnære arbeidet, leder operasjonsstuen og leder på fag og avdelingsnivå. Definisjon av spesialsykepleier i operasjonssykepleie (ICN oversatt). RETHOS 3, følgende kompetanseområder.

Situasjonsforståelse, teamarbeid, samhandling og kommunikasjon bør komme frem under faglig ledelse. Logistikk er et begrep som bør inn. Hva med ledelse av sterilsentraler og poliklinikker med kirurgisk virksomhet? Organisering, selvstendighet, bærekraftig, forvalte ressurser med respekt. Lokalgruppelederne og nettverkene vil få mulighet til å lese og gi tilbakemelding på utkastet. Lokalgruppene oppmuntres til å involvere medlemmene på medlemsmøter.

 

Alle innspill mottas med takk! Petrin.Hege.Eide@hvl.no