Operasjonssykepleierne NSF

Utlysning av fagutviklingsmidler fra NSF

NSF deler årlig ut tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi. I 2016 gjenstår det enda betydelige summer som ikke er delt ut.

Bakgrunn:
I LM-sak 18/2011 – Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.

Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

Kriterier for tildeling:

Formål
Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak..

Faglige kriterier
Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Generelle kriterier
Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.

Alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før søknaden sendes arbeidsutvalget i Sentralt fagforum 

Det er ca kr.300.000,- igjen etter første tildeling

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, plan for gjennomføring og budsjett.

Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til AU i SF.

Send søknad til faggruppeleder for NSFLOS, Aina Hauge!

Søknadsfrist 16. november 2016