Operasjonssykepleierne NSF

Å bruke seg selv terapeutisk – Operasjonssykepleiers møte med pasienten – Andreassen & Thurmann-Nielsen

Masteroppgave av Anne Pettersvold Andreassen og Ingrid Thurmann-Nielsen (2010)

Last ned og les gjennom Høgskolen i Gjøvik


ABSTRACT

NORSK: I et medisinsk miljø i stadig utvikling kombinert med informerte og opplyste operasjonspasienter som forventer høy faglig kvalitet på pleie og behandling skjer møtet mellom operasjonssykepleier og operasjonspasient. Her bruker operasjonssykepleieren seg selv terapeutisk ved å bruke personlighet bevisst og målrettet for å skape tillit og trygghet hos pasienten. Hensikten med oppgaven var å beskrive operasjonssykepleiernes oppfatninger av hvordan de bruker seg selv. Fjorten informanter som representerer en variasjon av erfaring, alder og arbeidssted var intervjuet. Intervjuene har vært åpne, og informantene ble oppfordret til utdyping og refleksjon om intervjuspørsmålet; hvordan bruker du deg selv i møtet med pasienten. Intervjuene ble så transkribert og analysert med fenomenografisk metode. Resultatet viser fire beskrivelseskategorier ordnet i et hierarkisk og horisontalt utfallsrom. Den overordnede beskrivelseskategorien; bruke personlig og profesjonell trygghet var essensiell for å kunne bruke de underordnede; sanser, evner og kroppen. Intervjuene ga rike skildringer av informantenes oppfatninger av hvordan de brukte seg selv. Oppgaven kan bidra til diskusjon og refleksjon i yrkesgruppen, samt bidra til å sette innhold til begrepet ”bruke seg selv” i utdanningssituasjoner, noe som igjen kommer operasjonspasienten til gode.