Operasjonssykepleierne NSF

“Humorens ansikt bak munnbind og hette” – Jølstad

“Humorens ansikt bak munnbind og hette” : Hvordan uttrykkes og gis humor mening gjennom operasjonssykepleieres samhandlinger?

Masteroppgave av Anne Lind Jølstad (2008)

Last ned og les artikkelen gjennom UIO


 

Sammendrag

Formål:
Oppgavens intensjon er å løfte frem og tydeliggjøre humor som sosialt fenomen blant operasjonssykepleiere ut ifra et samhandlingsperspektiv. Ved å fokusere på humor har også temaer som kjønn og makt blitt synliggjort.
Teoretisk forankring:
Den overordnede teoretiske referanserammen er sosial samhandlings-teori representert ved den canadiske sosiologen Erving Goffman. I oppgaven bruker jeg noen utvalgte begreper som; teatermetaforen, samhandlingsordenes sui genereris, ansikt til ansikt samhandlinger, opptredener og roller, rammebegrepet, ritualer og det hellige selvet. I tillegg har jeg med perspektiver fra humorforskning, omsorg, kjønn og makt.
Metode:
Ut ifra oppgavens problemstilling og teoretiske referanseramme, har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Gjennom et feltarbeid har jeg fått mulighet til å studere humor blant operasjonssykepleiere slik den kommer til uttrykk gjennom deres daglige samhandlinger. Jeg var deltagende observatør i en operasjonsavdeling over en periode på seks uker. I tillegg har jeg utført tre intervjuer med operasjonssykepleiere fra et annet sykehus. Som analysemetode har jeg, i tillegg til Goffman, latt meg inspirere av Katrine Fangens tre fortolkningsstadier.
Resultater:
Undersøkelsen viser at humor brukes på ulike måter i ulike situasjoner. Videre at humor brukes noe forskjellig av kvinner og menn. Humorens grenser var et tema som gikk igjen. Jeg har valgt å analysere humor knyttet til tre temaer under overskriftene:

• Operasjonssykepleie – en scene for kvinner?
• Humorens grenser og rammer.
• Humorens betydning og mening for samhandling.
Konklusjon:
Med humor som innfallsvinkel har jeg analysert operasjonssykepleieres samhandlinger. Gjennom dette arbeidet har jeg særlig blitt oppmerksom på hvordan humor blant operasjonssykepleiere er sammenvevet med kjønn og makt med hensyn til hvor, hvordan og når de bruker humor. Ved å anvende Goffmans begreper opplever jeg at humorens grenser synliggjøres gjennom de ulike reglene og rammene for adferd som gjelder, både ”frontstage”, som jeg tolker som operasjonsstua, og ”backstage”, som jeg tolker som vaktrommet.

Nøkkelord: Operasjonssykepleiere, humor, samhandling, grenser, mening, omsorg, kjønn og makt.