Operasjonssykepleierne NSF

De betydningsfulle sekundene – berøringens magi – Jøreng, Myreng & Smith

«De betydningsfulle sekundene – berøringens magi»
«Hvordan kan operasjonssykepleieren anvende berøring for å ivareta operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø?»

Avsluttende oppgave i videreutdanning i operasjonssykepleie av Sarah Jøreng, Linda Myreng og Annichen Smith (2015)

Last ned og les gjennom NSFLOS


Sammendrag

Tittel: «De betydningsfulle sekundene – berøringens magi»

Problemstilling: «Hvordan kan operasjonssykepleieren anvende berøring for å ivareta operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø?»

Bakgrunn for valg av tema: Vi har selv opplevd å bli berørt av omsorgsfulle hender som pasienter, og disse opplevelsene har festet seg i minnet for alltid. Dette har vært med på å påvirke våre refleksjoner om hvordan vi som operasjonssykepleiere anvender våre hender som redskap for omsorg overfor operasjonspasienten.

Formål: Oppgavens hensikt er en bevisstgjøring i forhold til hvordan operasjonssykepleiere kan anvende berøring som verktøy i et høyteknologisk miljø. Intensjonen er å inspirere og engasjere operasjonssykepleiere og andre yrkesgrupper på operasjonsavdelingen i forhold til berøringens betydning for operasjonspasienten.

Valg av metode: Oppgaven er en litteraturstudie.

Oppgaven ser på: Oppgaven belyser hvilke faktorer som har innvirkning på hvordan berøring kan oppleves for operasjonspasienten. Videre ser vi på hvordan operasjonssykepleieren kan bruke sitt faglige skjønn i anvendelsen av berøring på operasjonsavdelingen. Problemstillingen inkluderer også andre spørsmål som løftes frem og drøftes. Det stilles spørsmål om berøring vil være gjennomførbart i en hverdag basert på krav til høy effektivitet. I tillegg er det etiske utfordringer, for eksempel hvor grensene går for pasientens intimsoner i en operasjonskontekst. Her kan vi som operasjonssykepleiere stå i fare for å krenke pasientens integritet ved å gå inn i intimsfæren gjennom våre oppgaver. Disse grensene kan være avhengig av alder, kjønn, sykdom og ulike kulturer. I tillegg diskuterer vi om berøring faktisk er en form for å vise omsorg.

Nøkkelord: Berøring, operasjonspasient, ivareta, omsorg, relasjon, kropp, høyteknologisk miljø, Kari Martinsen, K.E. Løgstrup,