Operasjonssykepleierne NSF

Pasientflyt – på vei mot nye tider? – Bø

Pasientflyt – på vei mot nye tider?
En kvalitativ studie av operasjonsavdelingens organisasjonsstruktur og organisasjonskultur

Masteropgave av Anne Kari A. Bø (2007)

Last ned og les gjennom NSFLOS


INNLEDNING

En målsetting om effektiv ressursutnyttelse har preget helsepolitikken i Norge de siste 20 årene. I Nasjonal helseplan (1987) het det at en bedre organisering, produktivitet og en mer forsvarlig ressursutnyttelse måtte få en sentral plass i helsetjenesten (St. meld. nr.41(1987-88) s. 58). Denne helsepolitiske planen har siden dannet basisen og retningen for vår nasjonale helsepolitikk mot år 2000.

”Pasienten først!” utredningen så dagens lys sent på 1990 – tallet. Utredningen så på ledelse og organisering i sykehus. Mer helse for hver krone, ble et begrep og et fokusområde i det påfølgende ti – året. Helsesektoren, herunder sykehusvesenet og spesialisthelsetjenesten, har i løpet av denne perioden vært gjenstand for omfattende omorganiseringer for å forbedre ressursutnyttelsen. Innføringen av den markedsorienterte sykehusreformen (2002) har medført en betydelig fokus på bedret internorganisering, logistikk og økonomistyring. Hensikten er blant annet å videreutvikle kvaliteten å øke ressursutnyttelsen i spesialisthelsetjenesten. Dagens og morgendagens ledere har krav på seg til å etablere systemer som sikrer en bedre utnyttelse av helseressursene.

Økte krav til en effektiv ressursutnyttelse balansert opp mot kravet til forsvarlighet er forankret i lovverket, både i Lov om spesialisthelsetjenesten og Helsepersonelloven.

Operasjonsavdelingen er en sentral enhet for den kirurgiske virksomheten i norske sykehus. Her finnes en smeltedigel av spesialisert kompetanse, utstyr og arkitektur tilrettelagt for å behandle og gi omsorg til den kirurgitrengende pasienten. Avdelingen er ressurskrevende.

Effektivisering av pasientflyten ved å bedre ressursutnyttelsen er et mye diskutert tema, både politisk, i media og blant de sykehusansatte. Det er et tema mange har gått noe lei. Likefullt er det kanskje mer aktuelt enn noensinne. De politiske signalene er klare, operasjonsavdelingene skal effektiviseres, spørsmålet er bare hvordan? Dette er bakgrunnen for tittelen på oppgaven Pasientflyt – på vei mot nye tider?