Operasjonssykepleierne NSF

Hvordan utøver erfarne operasjonsykepleiere koodineringen gjennom operasjonsforløpet? – Igesund

Hvordan utøver erfarne operasjonssykepleiere koordineringen gjennom operasjonsforløpet? En kvalitativ studie av erfarne operasjonssykepleieres praktiske utøvelse og erfaring i den koordinerende funksjonen.

Masteroppgave av Unni Igesund (2013)

Last ned og les gjennom UiT


Sammendrag

Sammendrag: Målet med denne studien har vært å få kunnskap om erfarne operasjonssykepleieres utøvelse og vurderinger av den koordinerende funksjonen i operasjonsteamet. Å beskrive hvordan koordineringen kommer til uttrykk hos erfarne, kan være et bidrag i utviklingen av operasjonssykepleie som fag. Det legges vekt på å vise og fortolke den konkrete utøvelsen på en måte som kan gi innsikt. Disse fortolkingene blir sett i sammenheng med tidligere forskning, og diskuteres ut fra teoretikere som er opptatt av erfaring: Hans Georg Gadamer, Kari Martinsen og Patricia Benner.

Metode: Studien er kvalitativ med en hermeneutisk tilnærming. Datamaterialet er samlet inn ved observasjonsstudie og åpne dybdeintervju med 3 erfarne operasjonssykepleiere. I struktureringen av datamaterialet er det brukt to prinsipper; en kronologisk inndeling over tid ut fra gangen i arbeidsprosessene, og en tematisk inndeling der et hovedtema og subtemaer strukturerer hver fase.

Funn: Studien beskriver 3 kjerneområder i koordineringen gjennom operasjonsforløpet: Å komme i forkant Samstemming Flyt I den følgende teoretiske diskusjonen blir innsikt fra studiens funn løftet frem og diskutert. Det blir tydelig at tiden har en spesiell betydning på en operasjonsavdeling, der arbeidet fort kan komme til å handle om liv og død. Et viktig tema blir de koordinerende operasjons-sykepleiernes forståelse av tidens betydninger, og deres evne til å anvende tiden med skjønn. Operasjonssykepleiernes begrep ”å komme i forkant” får fram deres nitide arbeid med å utvikle en god forkunnskap og anvende den under forberedelse av pasient, rom og utstyr, samt i koordineringen i teamet. Formålet er hele veien å sikre pasienten. Avslutningsvis løftes koordineringens særegne rolle i teamet frem. Studien viser at den har en avgjørende betydning for pasientens sikkerhet, som kommer til uttrykk gjennom hele operasjonsforløpet. De erfarne operasjonssykepleierne binder sammen det komplekse og risikofylte arbeidet i operasjonsteamet, skaper flyt gjennom operasjonsforløpet, og bidrar til ro.

Nøkkelord: operasjonssykepleie, teamarbeid, koordinering, ledelse, tidspress, å komme i forkant