Operasjonssykepleierne NSF

Fordypningsoppgave: Avkledd

Hvordan kan operasjonssykepleieren ivareta den gynekologiske operasjonspasientens psykososiale behov?

Fordypningsoppgave i operasjonssykepleie av Kristina Mjøs Drtina og Ellen Marie Holtan (2021) ved Universitetet i Sør-Norge


Last ned og les hele oppgaven! (.pdf)


Sammendrag

Tittel: Avkledd

Nøkkelord: Blottlegging, gynekologisk operasjonspasient, ivaretakelse, krenkelse, operasjonssykepleie, psykososiale behov, sårbarhet.

Bakgrunn for valg av tema: Vi ønsket å oppnå forståelse av hvordan psykososiale behov kan arte seg for den gynekologiske operasjonspasienten og hvordan vi som operasjonssykepleiere kan ivareta de psykososiale behovene.

Problemstilling: Hvordan kan operasjonssykepleieren ivareta den gynekologiske operasjonspasientens psykososiale behov?

Formål: Hensikten var å bevisstgjøre oss som selv som kommende operasjonssykepleiere og våre fremtidige kollegaer.
Valg av metode: Det ble benyttet litteraturstudie som metode, etter strukturerte søk i Oria, Cinahl Complete og PubMed.  Annen fag- og forskningslitteratur fra og utenfor pensum er også benyttet.

Resultat: Etablering av en tillitsfull relasjon ble ansett som betydningsfullt for ivaretakelse av pasienten. Individuelt tilpasset behandling ble fremhevet som essensielt for at pasienten skulle kunne oppleve trygghet i relasjonen. Pasientens opplevelse av krenkelse kan være påvirket av følelser som avhumanisering og fremmedgjøring. Roller i operasjonsteamet, og teamsamarbeid med pasienten i fokus ble satt i direkte forbindelse med pasientsikkerhet. Resultatene ble kategorisert i: emosjonelle psykososiale behov, relasjonelle psykososiale behov og samarbeid i team for pasientivaretakelse.

Konklusjon: Forståelse for sykdomsopplevelse og anerkjennelse av sårbarhet ble fremhevet som betydningsfulle faktorer for ivaretakelse av pasientens emosjonelle psykososiale behov. Å være beskyttet mot krenkelse innebar at pasientens kropp ikke ble unødig blottlagt, avhumanisert eller fremmedgjort. En tillitsbasert relasjon til operasjonspasienten har vist seg som nødvendig for pasientens trygghetsopplevelse. En personlig tilpasset behandling ble betraktet som sentralt for ivaretakelse av pasientens relasjonelle psykososiale behov. Teamsamarbeid på operasjonsstuen ble satt i direkte forbindelse med pasientsikkerhet og pasientomsorg.