Operasjonssykepleierne NSF

Fordypningsoppgave: Operasjonssykepleier – Hva nå?

Hvordan kan operasjonssykepleieren utvikle sine ikke-tekniske ferdigheter i en klinisk hverdag?

Fordypningsoppgave i operasjonssykepleie av Tine Ebbestad, Tamara Føreland og Hanne Skog Kolsrud.


Last ned og les oppgaven! (.pdf)


Sammendrag

Tittel: Operasjonssykepleier – Hva nå?

Nøkkelord: læring, NANTS, nyutdannet, refleksjon, simulering, situasjonsbevissthet, SPLINTS, teamarbeid, utvikling og veiledning

Bakgrunn for tema: Lite fokus på ikke-tekniske ferdigheter i helsevesenet og utdanningen har gjort oss interessert i hvordan dette kan forbedres.

Problemstilling: Hvordan kan operasjonssykepleieren utvikle sine ikke-tekniske ferdigheter i en klinisk hverdag?

Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse hva ikke-tekniske ferdigheter er, og viktigheten av teamarbeid og situasjonsforståelse for å ivareta pasientsikkerheten. Et annet formål var å undersøke hvordan operasjonssykepleieren kan utvikle disse ferdighetene.

Metode: Litteraturstudie

Resultat: Resultatene er kategorisert inn i tre temaer: Nyutdannet- ikke utlært, metoder for læring og utvikling av operasjonssykepleierens ikke-tekniske ferdigheter og ikke-tekniske ferdigheters betydning for pasientsikkerheten.

Trygt læringsmiljø og teamferdigheter var vesentlig for læring og pasientsikkerhet. Tidspress var et gjennomgående tema. Simulering medførte forbedring i ikke-tekniske ferdigheter. En felles begrepsforståelse var av betydning for pasientsikkerheten.

Konklusjon: Kontinuitet og et støttende team er vesentlig for å ivareta pasientsikkerhet og læring. Vurderingsverktøy som SPLINTS og NANTS forenkler veiledning, og begrepssetter ferdigheter som utføres daglig. Felles begrepsforståelse kan bidra til pasientsikkerhet. Det settes av for liten tid til veiledning, refleksjon, og opplæring. Dette er et lederansvar.