Operasjonssykepleierne NSF

Ikke-tekniske ferdigheter og deres betydning for pasientsikkerheten

Hvordan kan operasjonssykepleierens ikke- tekniske ferdigheter bidra til pasientsikkerhet?

Avsluttende oppgave i videreutdanning i operasjonssykepleie av Gine Obrestad og Svetlana Parnas (2016).

Last ned og les hele oppgaven gjennom NSFLOS.no!


Sammendrag

Tittel: Ikke-tekniske ferdigheter og deres betydning for pasientsikkerheten.

Nøkkelord: Ikke-tekniske ferdigheter, operasjonsstue, operasjonssykepleie, pasientsikkerhet, teamarbeid, uønskede hendelser.

Bakgrunn: Operasjonsstuen er det hyppigst rapporterte stedet for uønskede hendelser. Forskning viser at svikt i ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonspersonalet er en av de største årsakene, og 50% av alle uønskede hendelser kunne vært forebygget.

Problemstilling: Hvordan kan operasjonssykepleierens ikke- tekniske ferdigheter bidra til pasientsikkerhet?

Hensikt: Vi ønsker at oppgaven skal bidra til å belyse operasjonssykepleierens ikke-tekniske ferdigheter, og hvordan disse ferdigheter kan bidra til pasientsikkerhet på operasjonsstuen.

Metode: Det er benyttet litteraturstudie som metode i denne fordypningsoppgaven. Det er anvendt forskning og faglitteratur rundt temaet for å belyse vår problemstilling. Systematiske litteratursøk er utført i anerkjente databaser som PubMed, Chinahl og SveMed+, samt Oria.

Resultat: Hovedfunn i de inkluderte artiklene viste at ferdigheter innenfor situasjonsforståelse, kommunikasjon, teamarbeid, samt oppgaveløsning har en positiv innvirkning på pasientsikkerheten perioperativt.

Konklusjon: Operasjonssykepleierens situasjonsforståelse kan bidra til bedre forutsetninger for å forhindre uønskede hendelser. Ferdigheter i kommunikasjon og oppgaveløsning fører til bedre teamsamarbeid, men også mulighet for avverge skader forårsaket av misforståelser eller utilstrekkelig informasjon. Operasjonssykepleierens ikke-tekniske ferdigheter anses til å være av stor betydning for pasientsikkerheten.