Operasjonssykepleierne NSF

NORNA Styremøte – Høst 2014

NORNA Styremøte i Reykjavik, Island 2.-3. oktober 2014

NORNA-møtene har vært avholdt på Island i 2014.
I 2015 er Norge  vertsland for møtene. De 5 medlemslandene har to representanter hver. På møtet i april, var i tillegg til undertegnede, Asbjørg Giskemo, Norges representant. Siden møtet fant sted før konstitueringen av nytt styre i NSFLOS, deltok det kun en representant fra Norge denne gangen.

Arbeidet med neste NORNA kongress som planlegges i København i oktober 2016, er allerede i gang. I all hovedsak var tema på dette styremøtet å gjennomgå guidelines for NORNA kongressen. Vi har gjort noen endringer for å tilpasse oss det nye konseptet som prøves ut i Danmark i 2016.
Som er: En dags komprimert NORNA kongress med ankomst torsdag ettermiddag/kveld og kongress påfølgende fredag.

Med bakgrunn i at den forrige kongressen som skulle vært avholdt i Helsinki som ble avlyst, vil NORNA bli mer involvert i arbeidet og kongressen blir NORNA ‘s, ikke bare vertslandets kongress i tydeligere grad.

«1. Announcement» skal skje 24 mnd i forveien. Danmark utarbeider denne i disse dager, og videresender til de andre medlemslandene så snart den foreligger.

NORNA vil revidere brosjyren, da noe er endret hos alle siden den ble trykket første gang, bla har 2 land fått ny logo, Sverige og Finland. Sverige sjekker hva trykking vil koste. Forrige gang dekket SEORNA, nå RFOP, alle utgiftene. Vi må nok fordele utgiftene annerledes denne gangen. NORNA er enig om å beholde banneret slik det er, da vi synes dette er bra!

NORNA har ved flere anledninger diskutert hvorvidt det er mulig å ha en felles Facebook eller webside; men har landet på at det er vanskelig å organisere dette på tvers av landene. Forslaget er at alle på sin hjemmeside legger inne et eget punkt med NORNA, der landets to representanter med mailadresse ligger sammen med brosjyren i elektronisk form.

«Safe surgery» og «checklist» – har vært og er fortsatt et viktig tema som diskuteres på møtene våre. NSFLOS er interessert i å komme i kontakt med alle som deltar i lokale eller nasjonale prosjekt, slik at vi kan fremme Norges bidrag på feltet (forsknings- og kunnskapsbasert). NORNA vil deretter forsøke å trekke konklusjoner og gi en anbefaling. En anbefaling mer i retning av hvorfor det er viktig, og at forskning og praksis faktisk underbygger dette!  Alle nordiske land har nå implementert «Checklist», men gjennomføringen varierer en del både innad i landet og mellom landene. Litt personavhengig der, som her. I Danmark er for eksempel sjekklisten elektronisk integrert i Orbit.

Nytt tema til neste møte, og som også settes opp som eget punkt i handlingsplanen, er dokumentasjon. Her er det stor variasjon både mellom landene og innad i de enkelte land. De fleste i Sverige bruker Orbit. Det samme gjør flere sykehus i Danmark, og i Reykjavik. I Finland bruker de ikke noe elektronisk system, men håndskreven journal. I Norge er det også ulike system, både elektronisk og håndskrevne.

Neste møte i NORNA finner sted i Stavanger 26.-27.03.2015.

Deltakere fra Norge vil da være Aina Hauge og Anne Lind Jølstad. Har dere saker dere ønsker skal fremmes her, ber vi om innspill innen 01.03.15 til undertegnede.