Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS Stipend 2017

Les kriteriene for tildeling av stipend og søk nå! Søknadsfrist 9. juni 2017.


Last ned kriterier for tildeling av stipend!

Last ned søknadsskjema!


KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND 2017
(revidert i 2017-01-12)

 

NSFLOS – utdanningsstipend
Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til videre formell utdanning på minimum mastergradsnivå.

Doktorgrad: Stipendets størrelse er på kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

 Mastergrad: Stipendets størrelse er på kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend à 15.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

NSFLOS – reise- og studiestipend
Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend à kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

NSFLOS – FoU stipend
Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til fag-og utviklingsarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 1 stipend à kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

 • formalisert utdanning relevant for fagområdet
 • kurs/seminarer relevant for fagområdet
 • hospitering og internasjonalt arbeid
 • prosjektutvikling
 • kunnskapsbasert praksis
 • vitenskapelig forskning

Utlysning:

Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og
fagportalen https://nsflos.no/ 

Særskilt søknadsskjema finnes på web-siden og må benyttes.

Søknadsfrist er 09. juni 2017

 

Generelle vilkår for tildeling av stipend:

 • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år og være à jour med medlemskontingenten.
 • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie.
 • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert.
 • Stipend utbetales på basis av reiseregning vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler.
 • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
 • Stipendet må benyttes etter tildeling og senest innen året etter.
 • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år.
 • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 4 år.
 • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål.
 • Beløpet kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene ikke overholdes.

Utdanningsstipend:

 • Utdanningsprogram og bekreftet opptak må legges ved til utdanningsstipend.
 • Kvittering for betalt semesteravgift vedlegges.

FoU stipend:

 • Dokumentasjon for anvendelse må vedlegges.
 • Dersom FoU stipend innbefatter reise, se vilkår for reisestipend.

Reisestipend:

 • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
 • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på max 1000 ord til styret/stipendutlyser og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av reiseregning.
 • Rapporten publiseres på vår nettside www.nsflos.no

Prosjektmidler:

 • Dokumentasjon på anvendelse, forslag til budsjett og prosjektplan må vedlegges.

Tildeling:

Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.

Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder:

 

Aina Hauge
aina.hauge@getmail.no