Operasjonssykepleierne NSF

Fordypningsoppgave: Broder i grønt, hvor er du?

Hvordan profilere operasjonssykepleie som en attraktiv karrierevei for mannlige sykepleiere

Fordypningsoppgave i operasjonssykepleie av Bjørn Erik Andersen, Åsmund Næss Buran og  Aleksander Drake Borge


Last ned og les oppgaven! (.pdf)


Sammendrag


Tittel: Broder i grønt, hvor er du?

Nøkkelord: Profilering, operasjonssykepleie, karriere, menn i sykepleie, eksponering,

Bakgrunn: Våre erfaringer tilsa at andelen mannlige operasjonssykepleiere er lavere enn andelen menn i beslektede spesialiseringer. Som mannlige operasjonssykepleierstudenter ble vi nysgjerrige på årsaker til dette.

Problemstilling: Hvordan profilere operasjonssykepleie som en attraktiv karrierevei for mannlige sykepleiere

Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse og forstå hvorfor andelen mannlige operasjonssykepleiere er så liten, og om noe kunne gjøres for å endre dette. Et annet mål var å vise hvilke muligheter operasjonssykepleie åpner for med tanke på videre karrierevei.

Metode: Oppgaven ble gjort som en systematisert litteraturstudie. Det ble gjort søk etter litteratur i databasene Cinahl, Oria, Pubmed, Svemed og ProQuest.

Resultat: Sykepleiere hadde upresise oppfatninger av operasjonssykepleie. Dette var en følge av manglende eksponering. Funn viste også at tradisjon og kultur hadde mye å si for valg av yrke.
Menns motivasjon for å velge sykepleie og hvilke faktorer som spilte inn på deres valg ble undersøkt. Resultatet av det ble kategorisert som eksponering, ytre og indre faktorer og tilfeldigheter.

Konklusjon: Det var lite forskning på menn i operasjonssykepleie. Sykepleiere og sykepleierstudenter hadde upresis kunnskap om operasjonssykepleierens rolle og funksjon. Utenforstående var lite eksponert mot yrket. Den etablerte kjønnsfordelingen bidro til å holde ubalansen ved like og maskuline aspekter ved yrket ble tonet ned.