NSFLOS deler årlig ut flere stipend til sine medlemmer. Les kriteriene for tildeling av stipend og søk nå!

Søknadsfristen er forlenget til: 1. novemberber 2022


Last ned kriterier for tildeling av stipend!

Last ned søknadsskjema!


KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND 2022 
(revidert i 2019-25.04)


NSFLOS – utdanningsstipend

Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til videre formell utdanning på minimum mastergradsnivå.

Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.


NSFLOS – reise- og studiestipend

Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


NSFLOS – FoU stipend

Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til fag-og utviklingsarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

 • formalisert utdanning relevant for fagområdet
 • kurs/seminarer relevant for fagområdet
 • hospitering og internasjonalt arbeid
 • prosjektutvikling
 • kunnskapsbasert praksis
 • vitenskapelig forskning

Utlysning:

Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og
fagportalen https://nsflos.no/ 

Særskilt søknadsskjema finnes på web-siden og må benyttes.

Søknadsfrist er 02 september 2022


Generelle vilkår for tildeling av stipend:

 • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år og være à jour med medlemskontingenten.
 • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie.
 • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert.
 • Stipend utbetales på bakgrunn av reiseregning eller NSFLOS utleggskjema vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler.
 • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
 • Stipendet må benyttes etter tildeling og senest innen året etter.
 • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år.
 • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 4 år.
 • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål.
 • Beløpet kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene ikke overholdes.

 

Utdanningsstipend:

 • Utdanningsprogram og bekreftet opptak må legges ved til utdanningsstipend.
 • Kvittering for betalt semesteravgift vedlegges.

FoU stipend:

 • Dokumentasjon for anvendelse må vedlegges.
 • Dersom FoU stipend innbefatter reise, se vilkår for reisestipend.

Reisestipend:

 • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
 • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på max 1000 ord til styret/stipendutlyser og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av reiseregning.
 • Rapporten publiseres på vår nettside nsflos.no

Prosjektmidler:

 • Dokumentasjon på anvendelse, forslag til budsjett og prosjektplan må vedlegges.

Tildeling:

Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.
Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.
Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder:

Faggruppeleder NSFLOS
Petrin Eide

Phe@hvl.no