Status spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere

Fredag ble Nasjonal helse og samhandlingsplan lagt frem. På side 91 kan vi lese om spesialistgodkjenning av blant annet operasjonssykepleiere. Vi er enda ikke i mål, noe arbeid gjenstår, så nå må vi brette opp armene for å få det på plass!!!

Her kan dere lese det som står;
Meld. St.9 Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 s.91 (regjeringen.no)

Spesialistgodkjenning for sentrale sykepleiergrupper Helsetjenesten trenger flere anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere (ABIOKsykepleiere), jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Tilgang til disse personellgruppene og deres kompetanse har vært utfordrende over lang tid. I 2022 ble det derfor bevilget til sammen 64 mill. kroner til opprettelse av utdanningsstillinger for jordmødre og ABIOK-sykepleiere i sykehus. Satsingen fortsatte i 2023 med bevilgninger til oppstart av 200 nye stillinger. Samlet ble det bevilget 224 mill. kroner til formålet i 2023, som er videreført i 2024.

Offentlig spesialistgodkjenning kan være et viktig virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde nevnte sykepleiergrupper i vår felles helsetjeneste. Spesialistutdanningene som skal lede fram til spesialistgodkjenning skal ivareta behovet for arbeidsrelevans, hovedsakelig foregå tjenestenært og inngå som en del av et arbeidsforhold. Regjeringen vil starte et arbeid med sikte på å etablere offentlig spesialistgodkjenning for disse gruppene. Helsedirektoratet har utredet ulike modeller som kan føre til spesialistgodkjenning av nevnte sykepleiergrupper. Det blir tatt utgangspunkt i direktoratets utredning i det forestående arbeidet med å etablere spesialistgodkjenning for de nevnte sykepleiergruppene, med tilhørende modell for spesialistutdanningen. Relevante aktører skal involveres i arbeidet.