Operasjonssykepleierne NSF

Ikke-tekniske ferdigheter i utøvelsen av operasjonssykepleie

Artikkel av
Guri Rasmussen, operasjonssykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Margret Gyda Wangen, operasjonssykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
og Kirsti Torjuul, PhD og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Publisert i Nordisk Sygeplejeforskning Nr 4 2015, side 397-410

Last ned og les gjennom NSFLOS.no!

Se også forelesningen til Guri Rasmussen på NSFLOS Seminardager 2016!

Sammendrag

Bakgrunn:  Operasjonssykepleie utøves i høyrisikosituasjoner og krever at operasjonssykepleiere mestrer avanserte tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. De ikke-tekniske ferdighetene i operasjonssykepleie er sparsomt undersøkt og lite vektlagt i utdanningen av operasjonssykepleiere. Undersøkelser viser at ikke-tekniske ferdigheter kan bedre teamsamarbeidet og forebygge uheldig hendelser som kan påføre pasienter unødvendige skader og lidelser.

Hensikten med artikkelen var å belyse ikke-tekniske ferdigheter i utøvelsen av operasjonssykepleie.

Metode:  Tre operasjonssykepleiestudenter, tre operasjonssykepleiere ved et universitetssykehus og to lærere ved en høgskole i Norge ble intervjuet, både individuelt og i gruppe. Deltagerne fortalte fritt om sine erfaringer med læring og veiledning i operasjonssykepleie. De transkriberte intervjuene ble analysert ved konstant komparativ metode.

Funn:  Analysen resulterte i kjernekategorien ikke-tekniske ferdigheter og fire hovedkategorier: kognitive ferdigheter, samhandlingsferdigheter, ferdigheter i selvledelse og etiske ferdigheter.

Konklusjon:  Ikke-tekniske ferdigheter er en vesentlig del av operasjonssykepleieres kompetanse. Økt bevissthet om betydningen av – og opplæring i ikke-tekniske ferdigheter blant studenter, operasjonssykepleiere og lærere kan bidra til bedre samarbeid og arbeidsmiljø i operasjonsteamet, og økt pasientsikkerhet.